Bookingbetingelser

Diskoteket kan ved enkeltdagsarrangementer begære kontrakten ophævet på grund af:
a. Sygdom dokumenteret ved lægeattest
b. Indkaldelse til militærtjeneste, beredskabet eller borgerligt ombud
c. Fast engagement af mindst 7 dages varighed inden for en måned hos samme arbejdsgiver, såfremt varsel herom fremsættes mindst 8 dage før. Dokumenteres med engagementskontrakt.
d. TV-engagement, såfremt varsel herom fremsættes mindst 8 dage før.

Evt. offentlige udgifter, herunder Koda og Gramex betales af arrangøren og er diskoteket uvedkommende.

Aflysing af job efter kontrakten er underskrevet af arrangør meddeles diskoteket hurtigst muligt. Efter kontrakten er underskrivet betales 50 % af pålydende. 14 dage 80 % af pålydende. 7 dage før betales 100 % af pålydende.

Diskoteket er berettiget til at undlade at optræde, ifald arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde, såvel som i tilfælde af at diskoteket efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er diskoteket alligevel berettiget til fuldt honorar.


Er den angivne mængde strøm ikke til rådighed, afgør diskotekets ansvarshavende, hvorledes opstillingen kan ændres, således at opstillingen på bedst mulig vis udnytter den til rådighed værende strømmængde.

Fortæring: Under arrangementet leverer arrangøren rimeligt med drikkevarer (normalt cola) til diskoteket. Der må påregnes et forbrug på ½ liter pr. person pr. time.

Der accepteres IKKE særlige tillægskontrakter, medmindre dette er anført i kontrakten under “særlige bestemmelser”, og dette punkt kan ikke tilføjes i original kontrakten eller kopier af denne, efter at kontrakten er udarbejdet. I tilfælde af ændringer oprettes i stedet en helt ny kontrakt, som arrangør og diskotek på ny accepterer med deres underskrifter.

Kontrakten er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Det påhviler dog diskoteket at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden til aftalt tid, uanset forsinkelser eller aflysning af transportmidler.

Kontrakten kan begæres ophævet pga. ministerielt/militært forbud mod afholdelse af arrangement af omstående art, eller ved så alvorlige trafikstandsninger (herunder overisning, isslag mv.), at det er umuligt for diskoteket at nå frem. Diskoteket søger i givet fald at skaffe andet, velkvalificeret diskotek.
Såfremt diskoteket i alvorlig grad misligholder kontrakten, er dette erstatningspligtigt overfor arrangøren. Diskotekets erstatningsansvar er normalt begrænset til et beløb svarende til kontraktbeløbet angivet på forsiden.

Hjælpere: Hvis der under ”særlige bestemmelser” er aftalt et bestemt antal hjælpere, skal disse være til rådighed ved ankomsten samt under nedpakning.
Hjælpere skal være ædruelige, og diskoteket har ret til at afvise berusede hjælpere.
Udeblevne hjælpere afregnes med 1200 kr. + moms pr. udebleven hjælper.

Honorar forfalder til betaling umiddelbart efter afslutning af engagementet den sidste dag i engagementsperioden. Afregning sker direkte til diskotekets ansvarshavende, som ligeledes udsteder kvittering.
Kontrakten er bindende fra det øjeblik, hvor diskoteket modtager den fra arrangøren i underskrevet tilstand.

Ved indgåelse af denne kontrakt lejer arrangøren et komplet diskotek og ikke et diskoteksanlæg. Anlæg samt andre effekter med forbindelse til – eller indflydelse på – diskotekets optræden må derfor udelukkende betjenes af diskotekets personale eller af personer, som diskotekets ansvarshavende udpeger hertil. Hvad ikke er nævnt i denne kontrakt har ingen gyldighed.

Arrangøren drager omsorg for passende omklædningsrum og opholdssted for diskotekets personale. Arrangøren drager ligeledes omsorg for, at der ved scenen findes strømudtag som specificeret under “særlige bestemmelser”.


Værneting vedrørende denne kontrakt er Retten i Aalborg, Badehusvej, 9000 Aalborg.
Ankomst: Hvis ikke andet er aftalt, ankommer diskoteket ca. 2 timer før det på forsiden angivne starttidspunkt.

NB: Hjælpere er ikke arbejdsskadeforsikret gennem Diskotek Foxybeat, idet hjælpere stilles til rådighed af arrangøren. Arrangøren fremstår dermed som arbejdsgiver og har derved forsikringspligten.

Ansvar for opretholdelse af ro og orden påhviler arrangøren, som ligeledes hæfter for skader forvoldt af gæster, også selvom skaden er hændelig.
Ved flerdages arrangementer henstår anlæg mv. for arrangørens ansvar. 

FÅ ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Udfyld felterne herunder, så vi kan blive lidt klogere på dit event. På den måde kan vi strikke det bedst mulige tilbud sammen til dig og du vil blive kontaktet hurtigst muligt